ORLÍK ČÁSTEČNĚ VYPUŠTĚN (2019/2020), ODHALENÉ VSI A ÚSEKY STARÝCH SILNIC

Publikoval Libor Drahoňovský v

PODOLSKO, ÚSEKY STARÉ SILNICE K BÝVALÉMU ŘETĚZOVÉMU MOSTU

Pokles hladiny Orlíku v zimě roku 2019/2020 umožnil prohlédnout si nejen základy domů, které stávaly na březích Vltavy a Otavy, ale také celé stovky metrů starých silnic, které vedly k přívozům a u Podolska k řetězovému mostu z roku 1848, přičemž se je prvním mostem na Vltavě mezi Týnem nad Vltavou a Prahou. Vedla po něm frekventovaná silnice mezi Pískem a Táborem a již v době první republiky byla vyasfaltována.

Řetězový most stával od roku 1848 u Podolska. Po postavení Orlické přehrady byl ucháněn před zatopením přemístěním nad Lužnici ke Stádleci.

Řetězový most sloužil až do roku 1942, kdy ho nahradil monumentální a elegantní betonový most z roku 1942. Před napuštěním Orlické přehrady byl naštěstí řetězový most rozebrán a znovu postaven nad Lužnicí u Sádlece.

Elegantní most v Podolsku z roku 1942
Pohled z Podolského mostu na základy domů zatopené části Podolska.

Prvorepublikový asfalt staré silnice i dnes udivuje docela dobrým stavem. Nad úrovní běžného vzdutí přehrady komunikaci po obou stranách řeky lemují staré žulové patníky. V zimní sezóně roku 2019/2020 se nejvíce navštěvovanou částí této komunikace na pravém břehu Vltavy stal malebný kamenný most nad Temešvárským potůčkem, jindy ukrytý pod hladinou přehradního jezera. Poblíž se dochovaly základy několika domů levobřežního Podolska.

Detailní pohled z Podolského mostu na základy domů zatopené části Podolska.
Zatopená část Podolska, mostík nad Temešvárským potůčkem.

Další tři pěkné, mechem porostlé kamenné mostky se dochovaly i mimo hladinu vzdutí Orlíka. Nachází se v lesa táhlého stoupání se zatáčkami. První v ostré zatáčce nad bezejmenným potokem, další dva nad terénními rýhami.

Podolsko: Mostík staré silnice ve stoupání na levém břehu Vltavy

Na opačné straně řeky oproti protějšímu břehu mírněji stoupající asfaltku přerušuje řada kolejnic pro spuštění výletních lodí zaparkovaných mimo sezónu na přilehlém trávníku. Kromě toho nebývalý pokles vody odkryl také částečně dochované zdivo pravobřežní paty bývalého řetězového mostu.

Základy paty bývalého řetezového mostu z roku 1848
Podolsko, prvorepublikový asfalt na staré silnici ve stoupání směrem na Tábor od bývalého řetězového mostu.

ZVÍKOV, SILNICE K PŘÍVOZŮM

Poblíž Zvíkova a Žďákovského mostu spatřily dočasně světlo světa díky částečnému vypuštění Orlíka v zimě 2019/2020 neméně zajímavé, byť kratší úseky klesajících silnic. Nevedly k mostů, ale k přívozům.

Majestátní hrad Zvíkov na skále se zrcadlí ve vodách Otavy
Hrad Zvíkov byl postaven na soutoku Vltavy s Otavou již za krále Přemysla Otakara I. v 1. polovině 13. století.

Až do 60. let 20. století, kdy silnice mezi Milevskem a Miroticemi přemostila kaňony Vltavy a Otavy zhruba tři kilometry proti proudu od jejich soutoku, fungovaly pod ostrožnou zvíkovského hradu dva přívozy, spojující jak vltavský, tak otavský břeh. Od Varvažova vedla k pravému břehu Otavy stará silnice, přičemž bylo využito přijatélného klesání podél potůčku v malém údolí. Pro budování této komunikace šlo o nejvhodnější místo, neboť levý otavský břeh je většinou mimořádně strmý, případně skalnatý. Částečné vypuštění přehrady umožňuje shlédnout alespoň několik dalších desítek metrů klesání silničky od Varvažova.

Bývalý silnice od Varvažova k přívozu přes Otavu ke Zvíkovu.

Na protějším břeh Otavy pod hradem Zvíkovem byly povozy, později auta i autobusy převáženy na prámech. Silnice pak několik málo stovek metrů pokračovala podél okraje hradní ostrožny k dalšímu přívozu, tentokrát přes Vltavu. Na opačné straně řeky k Jickovicům následovalo táhlé stoupání. Ve 30. letech minulého století tu byla vybudována silnice s hlubokými úvozy a ostrými zatáčkami pojmenovaná po Dr. Kazimourovi. Staré patníky i kamenná svodidla zarůstají invazivní byliny a křoví. Naopak částečným vypuštěním Orlíka obnažený úsek této silnice mne příliš nezaujal. Není příliš zřetelný díky nánosům písku, pod kterým zmizely i dlažební kostky. Přesto nelituji, že jsem na toto místo vážil cestu. Odtud se vyjímá Zvíkov ve své majestátní velkoleposti a v korytě Vltavy je vidět jindy zatopená zajímavá skála tvořená mohutnými kamennými bloky.

Bývalá silnice od Jickovice k přívozu přes Vltavu ke Zvíkovu.
Poblíž bývalého přívozu přes Vltavu k Zvíkovu částečné vypuštění Orlíku odhalilo krásnou skálu.
Stará svodidla silnice ve stoupání k Jickovickům.

ŽĎÁKOV, SILNICE K PŘÍVOZŮM

Roku 1967 dostavěný Žďákovský most byl ve své době největší plnostěnným dvoukloubovým ocelovým obloukovým mostem na světě.

Ještě zajímavější úseky bývalých silnic odhalila snížená hladina u Žďákovského mostu. Jak na levém, tak na pravém břehu Vltavy se u staré komunikace spojující Plzeň s Táborem dochovaly především krásné podezdívky z pečlivě opracovaných kamenů. Kromě toho tuto silnici nad úrovní vzdutí Orlíka ve stoupání na levém břehu lemují mechem zarostlé patníky, zatímco na opačné straně řeky ve směru ke Kostelci nad Vltavou okraje staré cesty tvoří svodidla z kamenných desek na podezdívkách. I na nich se začíná podepisovat zub času. Zarůstají křovím i mechem a místy jsou rozbořená. Při pohledu ze Žďákovského mostu nejsou tato zajímavá místa vidět a většina návštěvníků, kteří se k povypuštěnému Orlíku vypravili, o nich ani zpravidla neví. Jak levobřežní, tak pravobřežní úsek staré silnice je skryt v údolích potoků, které se do Vltavy vlévají. Dna těchto údolí mají oproti vltavským srázům menší spád, což i tady přišlo vhod dávným stavitelům cest.

Silnice k bývalému přívozu ve směru od obce Orlík.
Staré patníky u silnice k bývalému přívozu ve směru od obce Orlík.
Starobylá dopravní značka upozorňující na prudké klesání silnice k bývalému přívozu ve směru od obce Orlík. Těchto unikátních technických památek se v jižních Čechách dochovalo celkem osm (čtyři v Kaplici a okolí, dále po jedné u Vodňan, Vyššího Brodu a Trhových Svinů).
Na staré dopravní značce upozorňující na nebezpečné klesání je vytesána formanská brzda, která se nazývala čuba.
Prudké klesání silnice od Milevska k bývalému přívozu u současného Žďákovského mostu.
Celkový pohled na prudké klesání silnice od Milevska k bývalému přívozu u současného Žďákovského mostu.
Svodidla staré silnice od Milevska k bývalému přívozu u současného Žďákovského mostu zarůstají malebně mechem.

Kategorie: BLOG Z CEST